typology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

typology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm typology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của typology.

Từ điển Anh Việt

 • typology

  * danh từ

  loại hình học

  hệ thống các kiểu hình, hệ thống các loại hình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • typology

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  điển hình luận

  kiểu loại học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • typology

  classification according to general type