typology of design solution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

typology of design solution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm typology of design solution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của typology of design solution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • typology of design solution

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    điển hình luận giải pháp thiết kế