typology of localities nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

typology of localities nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm typology of localities giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của typology of localities.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • typology of localities

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    điển hình luận điểm dân cư