typology of destination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

typology of destination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm typology of destination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của typology of destination.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • typology of destination

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    điển hình luận (theo) công năng