two-star refrigerator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

two-star refrigerator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm two-star refrigerator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của two-star refrigerator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • two-star refrigerator

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tủ lạnh hai sao