twisted together nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

twisted together nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm twisted together giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của twisted together.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • twisted together

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cùng xoắn

    xoắn chung