turned screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turned screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turned screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turned screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • turned screw

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vít tiện