tungsten steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tungsten steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tungsten steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tungsten steel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tungsten steel

    a very hard heat-resistant steel containing tungsten

    Synonyms: wolfram steel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).