tungsten-halogen lamp (tungsten-iodine lamp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tungsten-halogen lamp (tungsten-iodine lamp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tungsten-halogen lamp (tungsten-iodine lamp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tungsten-halogen lamp (tungsten-iodine lamp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tungsten-halogen lamp (tungsten-iodine lamp)

    * kỹ thuật

    điện:

    đèn halogen-tungsten