triplochiton scleroxcylon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triplochiton scleroxcylon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triplochiton scleroxcylon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triplochiton scleroxcylon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • triplochiton scleroxcylon

    Similar:

    obeche: large west African tree having large palmately lobed leaves and axillary cymose panicles of small white flowers and one-winged seeds; yields soft white to pale yellow wood

    Synonyms: obechi, arere, samba

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).