triplochiton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triplochiton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triplochiton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triplochiton.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • triplochiton

    small genus of tropical African trees with maplelike leaves

    Synonyms: genus Triplochiton

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).