trigonometric form of a complex number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trigonometric form of a complex number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trigonometric form of a complex number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trigonometric form of a complex number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trigonometric form of a complex number

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dạng lượng giác của số phức