transmission group identifier (tgid) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transmission group identifier (tgid) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transmission group identifier (tgid) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transmission group identifier (tgid).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transmission group identifier (tgid)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ nhận dạng nhóm truyền

    ký hiệu nhận biết nhóm truyền