transmission group (sna) (tg) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transmission group (sna) (tg) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transmission group (sna) (tg) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transmission group (sna) (tg).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transmission group (sna) (tg)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Nhóm truyền dẫn (SNA)