transmission control unit (tcu) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transmission control unit (tcu) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transmission control unit (tcu) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transmission control unit (tcu).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transmission control unit (tcu)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khối điều khiển truyền dẫn