transmission control protocol/internet protocol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transmission control protocol/internet protocol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transmission control protocol/internet protocol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transmission control protocol/internet protocol.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • transmission control protocol/internet protocol

    a set of protocols (including TCP) developed for the internet in the 1970s to get data from one network device to another

    Synonyms: TCP/IP

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).