transformer room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transformer room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transformer room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transformer room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transformer room

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    buồng máy biến thế