tracing machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tracing machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tracing machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tracing machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tracing machine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy chép hình (để cắt kim loại bằng khí)