tracheal vein nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tracheal vein nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tracheal vein giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tracheal vein.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tracheal vein

    * kỹ thuật

    y học:

    tĩnh mạch khí quản

Từ điển Anh Anh - Wordnet