tracheal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tracheal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tracheal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tracheal.

Từ điển Anh Việt

 • tracheal

  /trə'ki:əl/

  * tính từ

  (giải phẫu) (thuộc) khí quản

  (thực vật học) (thuộc) quản bào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tracheal

  relating to or resembling or functioning like a trachea