tracheal muscle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tracheal muscle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tracheal muscle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tracheal muscle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tracheal muscle

    * kỹ thuật

    y học:

    cơ khí quản