vena trachealis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vena trachealis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vena trachealis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vena trachealis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • vena trachealis

    Similar:

    tracheal vein: several small veins from the trachea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).