tourism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tourism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tourism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tourism.

Từ điển Anh Việt

 • tourism

  /'tuərizm/

  * danh từ

  sự du lịch

  thú du lịch

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tourism

  * kinh tế

  du lịch

  sự đi du lịch

  * kỹ thuật

  du lịch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tourism

  the business of providing services to tourists

  Tourism is a major business in Bermuda

  Synonyms: touristry