tourism planning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tourism planning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tourism planning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tourism planning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tourism planning

    * kinh tế

    sự hoạch định du lịch