topical prostaglandin eyedrop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

topical prostaglandin eyedrop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm topical prostaglandin eyedrop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của topical prostaglandin eyedrop.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • topical prostaglandin eyedrop

    a treatment for glaucoma; the eyedrops increase the outflow of aqueous humor through the uveoscleral pathway

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).