together add up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

together add up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm together add up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của together add up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • together add up

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cộng lại, tính tổng