togetherness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

togetherness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm togetherness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của togetherness.

Từ điển Anh Việt

  • togetherness

    * danh từ

    cảm giác về sự thống nhất, cảm giác về tình yêu, cảm giác về tình bạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • togetherness

    affectionate closeness

    togetherness is the new wonder ingredient in marriage