tinting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tinting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tinting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tinting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tinting

  * kỹ thuật

  nhuộm

  sự nhuộm màu

  sự tô màu

  sự tô màu dần

  hóa học & vật liệu:

  sự bôi màu

  sự tạo sắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tinting

  the act of adding a tinge of color

  the hairdresser gave her hair a modest tinting

  Similar:

  tint: color lightly

  her greying hair was tinged blond

  the leaves were tinged red in November

  Synonyms: tinct, tinge, touch