timbered stope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

timbered stope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm timbered stope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của timbered stope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • timbered stope

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lò có trụ bằng gỗ