timbered back nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

timbered back nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm timbered back giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của timbered back.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • timbered back

    * kỹ thuật

    lớp nóc được gia cố