timbered gallery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

timbered gallery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm timbered gallery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của timbered gallery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • timbered gallery

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hầm ốp gỗ