tightly bound electron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tightly bound electron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tightly bound electron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tightly bound electron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tightly bound electron

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    electron liên kết mạnh