tightly-coupled computer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tightly-coupled computer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tightly-coupled computer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tightly-coupled computer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tightly-coupled computer

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    máy tính ghép nối chặt