three-dimensional seepage flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

three-dimensional seepage flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm three-dimensional seepage flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của three-dimensional seepage flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • three-dimensional seepage flow

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dòng chảy thấm ba chiều