that nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

that nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm that giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của that.

Từ điển Anh Việt

 • that

  /ðæt/

  * tính từ chỉ định, số nhiều those

  ấy, đó, kia

  that man: người ấy

  in those days: trong thời kỳ đó

  those books are old: những quyển sách ấy đã cũ

  * đại từ chỉ định, số nhiều those

  người ấy, vật ấy, cái ấy, điều ấy; người đó, vật đó, cái đó, điều đó

  what is that?: cái gì đó?

  who is that?: ai đó?

  after that: sau đó

  before that: trước đó

  that is: nghĩa là, tức là

  will you help me? - that I will: anh có vui lòng giúp tôi không? xin rất sẵn lòng

  that's right: phải đó

  that's it: tốt lắm

  what that?: sao vậy?, sao thế?

  and that's that; so that's that: đấy, chỉ có thế, chỉ thế thôi

  cái kia, người kia

  to prefer this to that: thích cái này hơn cái kia

  cái, cái mà, cái như thế

  a house like that described here: một cái nhà giống như cái tả ở đây

  at that

  (xem) at

  * đại từ quan hệ

  người mà, cái mà, mà

  he is the very man [that] I want to see: anh ấy đúng là người mà tôi cần gặp

  this is he that brought the news: đây là người đã mang tin lại

  he that sows iniquity shall reap sorrows: ai gieo gió sẽ gặt bão

  the night [that] I went to the theatre: bữa tối mà tôi đi xem hát

  * phó từ

  như thế, đến thế, thế

  I've done only that much: tôi chỉ làm được đến thế

  that far: xa đến thế

  như thế này

  the boy is that tall: đứa bé cao như thế này

  (thân mật) đến nỗi

  I was that tired I couldn't speak: tôi mệt đến nỗi không thể nói được

  * liên từ

  rằng, là

  there's no doubt that communism will be achieved in the world: chắc chắn rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ được thực hiện trên khắp thế giới

  để, để mà

  light the lamp that I may read the letter: thắp đèn lên để tôi có thể đọc bức thư

  đến nỗi

  the cord was such long that I could not measure it: sợi dây dài đến nỗi tôi không thể đo được

  giá mà

  oh, that I knew what was happening!: ôi! giá mà tôi biết cơ sự như thế này!

  in that

  bởi vì

  it is that

  là vì

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • that

  * kỹ thuật

  đó

  xây dựng:

  kia