television tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

television tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm television tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của television tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • television tower

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tháp truyền hình