television-viewer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

television-viewer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm television-viewer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của television-viewer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • television-viewer

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khán giả truyền hình