tamarindus indica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tamarindus indica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tamarindus indica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tamarindus indica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tamarindus indica

    Similar:

    tamarind: long-lived tropical evergreen tree with a spreading crown and feathery evergreen foliage and fragrant flowers yielding hard yellowish wood and long pods with edible chocolate-colored acidic pulp

    Synonyms: tamarind tree, tamarindo

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).