tamarind tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tamarind tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tamarind tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tamarind tree.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tamarind tree

    Similar:

    tamarind: long-lived tropical evergreen tree with a spreading crown and feathery evergreen foliage and fragrant flowers yielding hard yellowish wood and long pods with edible chocolate-colored acidic pulp

    Synonyms: tamarindo, Tamarindus indica

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).