tamarindus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tamarindus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tamarindus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tamarindus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tamarindus

    widely cultivated tropical trees originally of Africa

    Synonyms: genus Tamarindus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).