synthetic aperture radar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

synthetic aperture radar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm synthetic aperture radar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của synthetic aperture radar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • synthetic aperture radar

    * kỹ thuật

    khẩu độ mở của ra đa