swollen head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swollen head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swollen head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swollen head.

Từ điển Anh Việt

  • swollen head

    /'sweld'hed/ (swollen_head) /'swoulən'hed/

    * danh từ

    (thông tục) tính kiêu căng, tính tự phụ, tính tự cao tự đại