swollen-headed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swollen-headed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swollen-headed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swollen-headed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • swollen-headed

  Similar:

  conceited: characteristic of false pride; having an exaggerated sense of self-importance

  a conceited fool

  an attitude of self-conceited arrogance

  an egotistical disregard of others

  so swollen by victory that he was unfit for normal duty

  growing ever more swollen-headed and arbitrary

  vain about her clothes

  Synonyms: egotistic, egotistical, self-conceited, swollen, vain

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).