swollen granule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swollen granule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swollen granule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swollen granule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swollen granule

    * kinh tế

    hạt trương nở