superstitious notion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superstitious notion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superstitious notion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superstitious notion.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • superstitious notion

    Similar:

    superstition: an irrational belief arising from ignorance or fear

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).