superstition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superstition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superstition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superstition.

Từ điển Anh Việt

  • superstition

    /,sju:pə'stiʃn/

    * danh từ

    sự mê tín

Từ điển Anh Anh - Wordnet