superstitiousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superstitiousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superstitiousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superstitiousness.

Từ điển Anh Việt

  • superstitiousness

    /,sju:pə'stiʃəsnis/

    * danh từ

    tính chất mê tín