superstitiously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superstitiously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superstitiously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superstitiously.

Từ điển Anh Việt

 • superstitiously

  * phó từ

  (thuộc) mê tín; dựa trên mê tín, gây ra bởi mê tín

  tin ở những điều mê tín

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • superstitiously

  in a superstitious manner

  superstitiously he refused to travel on Friday the 13th