succeeder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

succeeder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm succeeder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của succeeder.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • succeeder

  Similar:

  achiever: a person with a record of successes

  his son would never be the achiever that his father was

  only winners need apply

  if you want to be a success you have to dress like a success

  Synonyms: winner, success

  Antonyms: loser

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).