subtle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subtle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subtle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subtle.

Từ điển Anh Việt

 • subtle

  /'sʌtl/

  * tính từ

  phảng phất

  a subtle perfume: mùi thơm phảng phất

  huyền ảo

  a subtle charm: sức hấp dẫn huyền ảo

  khó thấy, tinh vi, tinh tế, tế nhị

  a subtle distinction: sự phân biệt tế nhị

  khôn khéo, khôn ngoan, lanh lợi, tin nhanh

  subtle device: phương sách khôn khéo

  subtle workman: công nhân lành nghề

  subtle fingers: những ngón tay khéo léo

  a subtle mind: óc tinh nhanh

  xảo quyệt, quỷ quyệt

  a subtle enemy: kẻ thù xảo quyệt

  (từ cổ,nghĩa cổ) mỏng

  a subtle vapour: lớp hơi nước mỏng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • subtle

  able to make fine distinctions

  a subtle mind

  Similar:

  elusive: difficult to detect or grasp by the mind or analyze

  his whole attitude had undergone a subtle change

  a subtle difference

  that elusive thing the soul

  insidious: working or spreading in a hidden and usually injurious way

  glaucoma is an insidious disease

  a subtle poison

  Synonyms: pernicious